srijeda, 2. ožujka 2016.

O onima koji ne razmišljaju o smrti...


Inter multos eosque gravissimos errores temere et inconsulte viventium, nihil damnabilius nihilque nocentius, quam quod plerique mortalium cum certo sciant se morituros, diem vero vel horam migrationis ignorent;
nunquam tamen de morte recogitant, nunquam se ad illud horribile momentum praeparant, a quo pendet aeternitas: ac si pactum cum inferno pepigisset…


(“Između mnogih preteških zabluda onih ljudi koji žive mlako i nepromišljeno, ništa nije vrjednije osude i ništa štetnije, od toga što mnogi smrtnici, iako sigurno znaju da će umrijeti, a dan i čas prelaska ne znaju; nikada ne razmišljaju o smrti, nikada se ne pripremaju za taj strašni trenutak o kojem ovisi vječnost; takvi kao da su sklopili sporazum s paklom…”)

- kardinal Ivan Bona
(Testamentum sive praeparatio ad mortem, 1646. god.)

Nema komentara:

Objavi komentar